Wanneer is er sprake van een effectieve werkhervatting die een einde maakt aan de ononderbroken periode van arbeidsongeschiktheid? Wanneer wordt de periode van arbeidsongeschiktheid niet onderbroken?

On this page

  Zowel in artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet als in artikel I.4-73, §1 van de codex wordt bepaald dat de arbeidsongeschiktheid wordt onderbroken wanneer de werknemer het werk effectief hervat, tenzij de werknemer binnen de eerste veertien dagen van deze werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, in welk geval de periode van arbeidsongeschiktheid wordt geacht niet onderbroken te zijn.

  Er is sprake van een effectieve werkhervatting van de werknemer, die ervoor zorgt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet langer geschorst is en die derhalve de periode van arbeidsongeschiktheid onderbreekt, als de werknemer daadwerkelijk werk verricht bij zijn eigen werkgever, ongeacht of het gaat om zijn overeengekomen werk of om aangepast of ander werk (al dan niet na een re-integratietraject of bezoek voorafgaand aan de werkhervatting). Ook bij een werknemer die het werk bij zijn eigen werkgever progressief of gedeeltelijk hervat (met toestemming van de adviserend arts in het kader van artikel 100 ZIV-Wet), al dan niet in een andere functie, is er sprake van een effectieve werkhervatting die de periode van arbeidsongeschiktheid onderbreekt.

  bv.: een werknemer die na een re-integratietraject in uitvoering van een re-integratieplan het werk bij zijn werkgever progressief (halftijds) hervat in een andere functie, heeft het werk effectief hervat. De periode van arbeidsongeschiktheid is onderbroken door deze werkhervatting (tenzij hij binnen 14 dagen opnieuw ziek zou worden, zie verder).

  De periode van arbeidsongeschiktheid wordt daarentegen niet onderbroken wanneer de arbeidsongeschikte werknemer niet effectief terug aan het werk gaat bij zijn eigen werkgever. Aldus wordt deze periode van arbeidsongeschiktheid niet onderbroken door een zon- of feestdag, een gewone inactiviteitsdag, een inactiviteitsdag eigen aan de deeltijdse arbeidsregeling van de werknemer of een periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst (cfr memorie van toelichting bij artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet), zoals bv. tijdens een vakantieperiode of een periode van betaald of onbetaald verlof, of wanneer een arbeidsongeschikte werkneemster zwangerschapsverlof opneemt.

  Bv. een werknemer die aansluitend op een ziekteperiode zijn jaarlijkse vakantie opneemt, en vervolgens onmiddellijk een nieuw ongeschiktheidsattest bezorgt, heeft het werk niet effectief hervat: de periode van arbeidsongeschiktheid is niet onderbroken.

  Bv. bij een zwangere werkneemster die arbeidsongeschikt wordt een paar maanden vóór de bevalling (bv. op vraag van gynaecoloog die wil dat zij rust neemt), en die onmiddellijk na het einde van de bevallingsrust arbeidsongeschikt blijft omwille van complicaties/postnatale depressie/…, zal de periode van arbeidsongeschiktheid aanvangen vanaf de arbeidsongeschiktheid voor de bevalling en niet onderbroken worden, aangezien er geen effectieve werkhervatting is geweest in tussentijd.

  Als de werknemer binnen 14 dagen na de werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, wordt de periode van arbeidsongeschiktheid geacht niet te zijn onderbroken. Gaat het hier over 14 kalenderdagen, of om 14 effectief gewerkte dagen?

  Zowel in art. 34 Arbeidsovereenkomstenwet als in art. I.4-73, §1 van de codex betreft het 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag effectieve werkhervatting. Het aantal effectieve gewerkte dagen tijdens deze periode van 14 dagen is niet van belang. De periode van arbeidsongeschiktheid wordt dus geacht niet te zijn onderbroken wanneer de werknemer binnen 14 kalenderdagen na zijn effectieve werkhervatting een nieuw medisch attest bezorgd aan zijn werkgever.

  Bv. een werknemer die 2 dagen per week werkt, zal in een periode van 14 kalenderdagen dus slechts 4 dagen (of minder, als er bv. een feestdag op een van zijn ‘werkdagen’ valt) gewerkt hebben: toch is de periode van arbeidsongeschiktheid in dat geval onderbroken.